GRAIN-19
is my new series of photographs featured as the first artwork at the new online exhibition project of the Museum of Fine Arts in Split entitled A view from the Inside which presents artists reflecting upon the Covid-19 pandemic on the Museum Instagram and Facebook profiles.

I have chosen photographs with hidden human figures from my archive of analogue photographs that show architecture and landscapes in Split. Through reframing, i.e. enlargement of the details from the original photographs, human figure appears mostly isolated and absorbed in his/her solitary activity. Unlike the clear first versions of photographs, the new one has visible grainy structure of the photographic film that provides a “borderline”, almost unacceptably intimate and vulnerable quality.
Creation of a new image from the existing photograph represents a return to the origins of the photographic thinking – selection of a scene and image formation – referring to the possibilities of choice within the moment, freedom of decision making. Photographs bear witness to a human choice being exercised in a given situation, John Berger wrote in 1968.
Processes like these turn my focus retroactively to the questions of freedom and choices in the times of the COVID-19 pandemic, but also to the Anthropocene circumstances that had led to this and other announced catastrophes. Questions of the human domination over the environment have finally reached the mainstream channels, and human and economic losses, as well as restrictions of state apparatuses that quietly threaten with its on normalization, make the whole situation tangible and real.
By choosing the locations that bare the postponed touristic potential I wanted to remind of some values that obviously need to be returned to. Primarily those are the preservation of natural and cultural resources, infrastructure, public health and social services. We need to return to the idea of the city oriented towards the possibilities of working and living, i.e. to its real development and growth.

*Bambina glavica, protected landscape and still not researched archaeological site in the Marjan Forest Park
*South coastal area of Villa Dalmacija in the Marjan Forest Park
*Demolished Ambasador Hotel/ Josip Kodl, Vojin Simeonović, Helen Baldasar and Emil Ciciliani, built in 1937
*Pomgrad skyscraper by architect Vuko Bombardelli, built in 1963
*Residential skyscraper in Glavičine (Table) by architect Stanko Fabris, built in 1963
*Križine Hospital (former Military Hospital) by architect Antun Ulrich, built in 1965
*Firule Hospital by architect Zoja Dumengjić built in 1969

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Serija fotografija ZRNO-19 predstavljena je kao prvi rad novog izložbenog projekta Galerije umjetnina u Splitu naziva Pogled iznutra kojim se na Instagram i Facebook profilima muzeja svakog petka, počevši od 17. travnja 2020., promoviraju umjetnički radovi na temu Covid-19 pandemije.

Iz svoje arhive analognih fotografija s prikazima splitske arhitekture i krajolika izdvojila sam fotografije na kojima je lik čovjeka sakriven. Rekadriranjem prikaza, tj. uvećavanjem detalja izvorne fotografije, čovjek izranja iz uglavnom samotne aktivnosti i izolacije. Za razliku od izoštrene prve verzije fotografije, novonastala ima vidljivu zrnatu strukturu fotografskog filma koja je dodatno čini „rubnom“, gotovo neprihvatljivo intimnom, ranjivom.
Stvaranje nove slike iz postojeće fotografije predstavlja povratak na ishodište fotografske misli – na kadriranje uočenog i kreiranje prizora – upućujući na prisutne mogućnosti izbora unutar trenutka, na slobodu donošenja odluke. Fotografija svjedoči da se ljudski izbor ostvaruje u određenoj situaciji, piše John Berger 1968.
Ovakvim postupcima moj se fokus retroaktivno okreće upravo tim pitanjima slobode i izbora u vremenima Covid-19 pandemije, ali i općenito u antropocentričnim okolnostima koje su nesumnjivo dovele do ove i vode drugim najavljenim katastrofama. Pitanje o cijeni čovjekove dominacije nad okolišnim totalom tako je napokon postalo dovoljno zastupljeno i na mainstream kanalima, a opipljivim i stvarnim čine ga ljudski i ekonomski gubitci te restrikcije državnog aparata koje utiho prijete vlastitom normalizacijom.
Odabranim lokacijama s odgođenim turističkim potencijalom htjela sam podsjetiti na neke vrijednosti kojima se, izvjesno je, treba vratiti, a to su očuvanje prirodnih i kulturnih dobara, infrastrukture, javnog zdravstva i servisa socijalne skrbi. Moramo se vratiti ideji grada orijentiranog na pružanje mogućnosti rada i stanovanja, a time i svog stvarnog razvoja i rasta.

*Bambina glavica, dvostruko zaštićeni krajolik i neistraženo arheološko nalazište u PŠ Marjan
*Južni obalni pojas na području Vile Dalmacije u PŠ Marjan
*Srušeni Hotel Ambasador/ Josip Kodl, Vojin Simeonović, Helen Baldasar i Emil Ciciliani iz 1937.
*Neboder Pomgrad / Zavod za socijalnu skrb, arhitekta Vuke Bombardellija iz 1963.
*Stambeni neboderi na Glavičinama (Table) arhitekta Stanka Fabrisa iz 1963.
*Bolnica na Križinama (bivša Vojna bolnica) arhitekta Antuna Ulricha iz 1965.
*Bolnica na Firulama arhitektice Zoje Dumengjić iz 1969.